Stadgar

Stadgar för BRF Oden2, gjorda 2006

 

Stadgarna är en bostadsrättsförenings regler. Stadgarna ska vara registrerade hos bolagsverket och är därför en offentlig handling.

 

Förutom stadgarna gäller BrL, Bostadsrättslagen, Lagen om ekonomisk förvaltning samt samhällets övriga lagar.

 

För att ändra stadgarna krävs två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara årsmötet.

Enkel majoritet gäller.

 

Prioriteten är;

1. Stadgarna

2. BrL, ifall stadgarna strider mot denna

3. Årsmötet

 
stäng